Hồng Đậu sinh Nam Quốc

Hồng đậu sinh nam quốc
là chuyện rất xa xôi.
Tương tư tính là chi.
Sớm không người để ý.
Say gục chốn hồng trần
Muôn ánh hồng ngàn tía
Lả lơi phong tình sóng sánh tràn chén rượu
Muốn quên nhất là vần thơ cổ nhân
Không nỡ quay đầu nhìn tương tư
Một lòng một dạ lại sợ người cười chê
Rồi còn sợ người thấu rõ
Xuân về vẫn thấy hồng đậu nở
Nhưng không thấy người tình đến hái.
Phong lưu chốn yên hoa, chân tình không giữ lại.


The theme © 2014–2015 Anatol Broder. Released under the MIT License.