Home Login SSH bằng VinCSS Fido2 key
Post
Cancel

Login SSH bằng VinCSS Fido2 key

Từ bản openssh 8.2 hỗ trợ sử dụng FIDO/U2F. VinCSS key chỉ hỗ trợ key dạng ecdsa-sk.

Generate key: ssh-keygen -v -t ecdsa-sk -f ~/.ssh/vincss_key

Test: ssh infosec -i ~/.ssh/vincss_key

This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.