Home Login Linux bằng VinCSS Fido2 key
Post
Cancel

Login Linux bằng VinCSS Fido2 key

Fido2 là xu thế sử dụng passwordless đang được dùng rộng rãi. Nhân dịp vừa xin được key dùng thử thì mình setup login bằng vinccss key luôn.

Trên linux cần cài pam-u2f và libfido2 packages từ Yubico.

Xem key info:
fido2-token -I /dev/hidraw0

Setup pin cho VinCSS key
fido2-token -S /dev/hidraw0

Setup token cho pam-u2f
pamu2fcfg -N -u [user] >> ~/.config/Yubico/u2f_keys

Setup pam trong /etc/pam.d/system-auth
auth sufficient pam_u2f.so pinverification=1 cue

Test:
sudo pacman -Syu

This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.